Stiftet 31. mars 1971

Fritak fra fullcertordningenFra og med 1.1.2019 har Old English Sheepdog fritak fra fullcertordningen.
NOESK har fått innvilget fritak fra NKKs utstillingsregler punkt 11.13 knyttet til fullcertordningen for de raser klubben har raseforvaltningsansvar for i hht vedtak om dette i raseklubbens årsmøte.
Det vil si at vi går tilbake til «gammel» ordning når det gjelder hvor mange cert vår rase kan oppnå på utstillinger i Norge.
Rettningslinjer for fritak:

RETNINGSLINJER KNYTTET TIL DISPENSASJON/FRITAK FRA FULLCERTBESTEMMELSER I NKKS UTSTILLINGSREGLER Det vises til vedtak på NKKs representantskapsmøte 2017 sak 5b) hvor det ble fattet følgende vedtak: «Fullcertordningen opprettholdes, men raseklubber/forbund kan søke særkomite for utstilling om fritak fra ordningen».

NKKs særkomiteen for utstilling har i møte 19.12.2017, sak 64/17, besluttet følgende retningslinjer knyttet til fritak fra fullcertordningen: • Raseklubber som ønsker fritak fra fullcertordning for sin/sine rase/r må behandle dette som sak på sitt årsmøte/generalforsamling. • Fatter årsmøtet/generalforsamlingen flertallsvedtak for at det ikke er ønskelig å opprettholde fullcertordning for klubbens rase/raser, kan søknad om fritak sendes NKKs særkomite v/NKKs administrasjon. Vedtaket må fremkomme tydelig i protokollen fra årsmøtet/generalforsamlingen. • Gitt gyldig vedtak i raseklubbens årsmøte/generalforsamling gis det fritak fra fullcertordningen fra 1. januar påfølgende år. • Fritak fra fullcertordning vil være gyldig i minst 3 år etter iverksettelse. • Eventuell gjeninnføring av fullcertordning etter minst 3 års virketid må vedtas av raseklubbens årsmøte/generalforsamling. Eventuelt slikt vedtak før 3 år etter innføring, vil ikke bli iverksatt før de gjeldende 3 årene er gått.